Польская лексика #13

Witamy z całej uprzejmości wszystkich naszych Miłych Studentów!

Czy wiecie, że KORESPONDENCJĘ OFICJALNĄ najlepiej rozpocząć tradycyjnie:

Знаете ли, что официальную переписку лучше всего начинать традиционно:

SZANOWNA PANI, SZANOWNY PANIE.

Za nieeleganckie uchodzi dodawanie do tych form imienia czy nazwiska!

Невежливым считается дополнять его именем или фамилией!

(Szanowny Panie Janie Nowak – так нежелательно).

Można za to dodać tytuł osoby, do której się zwracamy:

Можно прибавить титул или должность лица, к которому обращаемся:

SZANOWNA PANI DYREKTOR, SZANOWNY PANIE PREZESIE.

Jeśli list ma mieć postać formalną, należy trzymać się kilku zasad zaprezentowanych poniżej.

Если письмо должно быть формальным, нужно придерживаться нескольких представленных ниже правил:

— Gdy nagłówek kończy się przecinkiem, pierwsze słowo we wstępie listu powinno być napisane małą literą.

Если заголовок заканчивается запятой, первое слово в начале письма должно быть написано с маленькой буквы.

— W przypadku listów pisanych na komputerze z wykorzystaniem czcionki 10-12 punktów.

В случае написания электронного письма используется шрифт 10-12.

— Treść listu jest podzielona na akapity, a więc fragmenty tekstu.

Содержание письма разбито на абзацы, то есть фрагменты текста.

— Na końcu listu, poniżej podpisu, można dopisać postscriptum, a więc dodatkową myśl, która przyszła nadawcy do głowy po napisaniu listu. Stosuje się zapis „PS.” lub „PS:”, po którym następuje zdanie.

В конце письма, под подписью, можно добавить постскриптум, дополнительную мысль, которая пришла в голову отправителю после написания письма. Используется запись «PS.» или «PS:», после которой пишется предложение.

— List kończymy formułą pożegnalną:

Заканчиваем письмо прощальной формулировкой:

„Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”.

0

Автор публикации

не в сети 15 часов

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 172Регистрация: 12-07-2017
admin: