Польская лексика #37

Польская лексика #37

8 maja Polacy obchodzą Narodowy Dzień Zwycięstwa, ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym, ale nie wolnym od pracy. Dzień 8 maja świętują takie kraje jak Czechy, Francja i Wielka Brytania.

9 maj obchodzi się w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie, Uzbekistanie oraz w Izraelu.

Różnica w datach wynika z faktu, że alianci zachodni i przedstawiciele pokonanej hitlerowskiej III Rzeszy podpisali porozumienie o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec wcześniej od sowietów. Uczynili to w Reims 7 maja 1945 r. o godzinie 2.41 nad ranem. Przewidywało ono przerwanie walk 8 maja o godzinie 23.01.

Następnie ten sam dokument przekazano przedstawicielom Związku Radzieckiego. Podpisy pod nim złożyli oni 8 maja o godzinie 22.30 w Berlinie. Jednak w Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już wówczas 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w ZSRR i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.

8 мая поляки отмечают Национальный день победы, установленный в ознаменование победы над нацистской Германией. Национальный день Победы – государственный праздник, но не свободный от работы. 8 мая отмечается такими странами, как Чехия, Франция и Великобритания.

9 мая отмечается в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Узбекистане и Израиле.

Разница в датах объясняется тем, что союзники Запада и представители разгромленного нацистского Третьего рейха подписали соглашение о безоговорочной капитуляции Германии раньше, чем Советский Союз. Они сделали это в Реймсе 7 мая 1945 года в 2:41 утра. Предусмотрено прекращение боев 8 мая в 23:01.

Затем этот же документ был передан представителям Советского Союза. Свои подписи он сдал на хранение 8 мая в 22:30 в Берлине. Однако в Москве из-за разницы во времени в два часа это было уже 9 мая, и именно поэтому этот день в СССР и его подчиненных странах отмечался как День Победы.

[supsystic-social-sharing id=’2′]

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback