Польская лексика #41

Польская лексика #41

Właściwy zwrot grzecznościowy jest podstawową zasadą komunikacji i wyrazem okazywania szacunku innej osobie. Przejście na „ty” oznacza głębszy poziom znajomości lub relację bardziej nieformalną z przyjaciółmi, bliskimi czy kolegami w pracy.

Правильное вежливое обращение – это основной принцип общения и выражение уважения к другому человеку. Переход на «ты» означает более глубокий уровень знакомства или более неформальные отношения с друзьями, родственниками или коллегами по работе.

 

W kontaktach prywatnych przyjęło się, że z propozycją zmiany formy z grzecznościowej  na nieformalną występuje: kobieta albo osoba starsza wiekiem. W biznesie jest to osoba wyższa rangą.

Potwierdzeniem przyjęcia propozycji jest wymiana uścisku dłoni i wypowiedzenie swego imienia, np. „Sylwia / Janusz”.

В личных контактах предполагается, что с предложением перейти с вежливой формы на неформальную выступает: женщина или человек, старший по возрасту. В бизнесе это вышестоящий по должности.

Подтверждением принятия предложения является обмен рукопожатием и произношение своего имени.

 

W sytuacji biznesowej rozpoczynamy znajomość od używania formalnego tytułu: „Pan/Pani”. Do klienta w pierwszej fazie znajomości NIE mówimy „Panie Januszu” / „Pani Sylwio”. W języku polskim NIE używamy NAZWISK, więc forma „Panie Górecki” czy „Pani Wiśniewska” NIE jest poprawna!

В деловой ситуации мы обычно начинаем наши отношения с формального обращения «пан/пани». К клиентам в первой фазе знакомства не обращаются по имени или фамилии, только «пан/пани».

 

Do osób na stanowiskach kierowniczych najbezpieczniej zwracać się poprzez dodanie stanowiska, np. „Panie dyrektorze” / „Pani prezes”.

К лицам, занимающим руководящие должности, самый безопасный способ обращения – добавить должность, например, «пан директор» / «пани председатель».

 

Do kolegów i koleżanek z pracy zwracamy się nieformalnie. Ze swoim zespołem jesteśmy na „ty”, bezpośrednio po przedstawieniu się. Z nowo poznanymi pracownikami – zgodnie z regułą panującą w firmie.

К коллегам обращаемся неформально. Со своим коллективом мы находимся на «ты» сразу после представления себя. С новыми сотрудниками – в соответствии с правилом, действующим в компании.

 

Etykieta biznesowa zakłada zasadę NIE DZIAŁAĆ WSTECZ: jeśli raz się z kimś przeszło na „ty”, to ta forma pozostaje na zawsze.

Деловой этикет предполагает не действовать «обратно»: если однажды перешли на «ты», то эта форма останется навсегда.

 

Wyjątek!

Jeżeli przełożony lub starszy współpracownik proponuje nam przejście na „ty”, jednak nas to krępuje – możemy zostać przy formule „Pan” z zaznaczeniem, że sami nie mamy nic przeciwko, by on zwracał się do nas po imieniu.

Исключение!

Если руководитель или старший сотрудник предлагает переход на «ты», но это вас смущает – можете обращаться к нему «пан» с указанием, что не против, чтобы он назвал вас по имени.

 

Jeśli chcesz dobrze wypaść podczas przywitania, pamiętaj o 5 zasadach:

  1. Podczas przywitania trzeba mieć wyprostowaną dłoń i podniesiony kciuk.
  2. Powitanie powinno trwać tyle co wypowiedzenie “dzień dobry”.
  3. Podaną ręką nie można machać.
  4. Należy patrzeć rozmówcy w oczy.
  5. Uścisk powinien być na tyle mocny, aby nie był podobny do “śledzi”, z drugiej strony pamiętaj, aby nie doprowadzić drugiej osoby do bólu.

Если хотите показать себя в лучшем виде во время приветствия, запомните 5 правил:

  1. При приветствии держите ладонь выпрямленной с поднятым большим пальцем.
  2. Рукопожатие должно длиться столько же, сколько длится фраза «здравствуйте».
  3. Не трясите пожимаемой рукой.
  4. Смотрите собеседнику в глаза.
  5. Рукопожатие должно быть достаточно сильным, чтобы не быть похожим на «селёдку», но и не причинить другому человеку боль.

[supsystic-social-sharing id=’2′]

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback