Польская лексика #42 Dzień Dziecka

Польская лексика #42 Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Ochrony Dzieci jest obchodzony w wielu krajach 1 czerwca. Celem tego święta jest uświadomienie, że najważniejsze jest by chronić dzieci przed wojna, głodem i innymi krzywdami. Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах 1 июня. Цель этого праздника – осознать, что самое главное – защитить детей от войны, голода и другого вреда. День защиты детей был учрежден в 1954 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) для распространения идеалов и целей, касающихся прав детей, содержащихся в Уставе Организации Объединенных Наций.

Jest to dzień wyjątkowy a w centrum uwagi pozostają najmłodsi! Dzieci zazwyczaj otrzymują od swoich rodziców zabawki, słodycze, w szkołach dyrektorzy skracają lekcję, organizują zawody, wycieczki lub konkursy.

Это особенный день и в центре внимания самые маленькие! Дети обычно получают игрушки от родителей, сладости, а в школе директора сокращают уроки, организуют соревнования, поездки или конкурсы.

Swoją drogą zastanawiamy się nad tym, co jeszcze możemy zrobić, aby dziecko pewnie szło przez życie, śmiało realizowało swoje marzenia, żyło zgodnie ze sobą samym? Co robić, by pomóc swoim dzieciom osiągnąć sukcesy?

В свою очередь задумываемся над тем, что еще мы можем сделать, чтобы ребенок уверенно шел по жизни, смело реализовывал свои мечты, жил в согласии с самим собой? Что нужно сделать, чтобы помочь своим детям добиться успеха?

 

Dziecko jest jak drzewo: im lepsze ma korzenie, tym lepsze wydaje owoce!

Ребенок похож на дерево: чем лучше корни, чем лучше фрукты!

 

Kilka prostych rzeczy odżywiają i umacniają ich „korzenie”:

Несколько простых вещей питают и укрепляют их «корни»:

Miłość – любовь

Szacunek – уважение

Jasne zasady – четкие правила

Zaufanie – доверие

Wsparcie – поддержка

Czas – время

Troska – забота

Duma – гордость

Rozmowy – разговоры

Dobry przykład – хороший пример

Zaangażowanie – вовлечение

Asertywność – напористость

Empatia – сопереживание

Pozytywne przeżycia – позитивные переживания

Konsekwencja – последовательность

Teraz to, co nalezy natychmiast zlikwidować:

Теперь то, что должно быть немедленно устранено:

Zaburzenia komunikacji – нарушения общения

Brak czasu – нехватка времени

Wstyd – стыд

Obojętność – равнодушие

Krytyka – критика

Wycofanie – отступление

Krzyk – крик

Strach – страх

Samotność – одиночество

Pogarda – презрение

Przygnębienie – уныние

Przemoc słowna – словесные оскорбления

Złość – гнев

Słaba więź – непрочные взаимоотношения

Nadopiekuńczość – чрезмерная опека

Przemoc psychiczna – психологическое насилие

Przemoc fizyczna – физическое насилие

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback