ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #57

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #57

ODMIANA CZASOWNIKÓW
(Спряжение глаголов)

Czasownik odpowiada na pytanie co robi?, co się dzieje?, co się z nim dzieje? i oznacza czynność lub stan. Jest odmienną i samodzielną częścią mowy. Podstawową formą czasownika jest bezokolicznik, np. biegać, pisać, krążyć, mówić, robić, spać itp.

Czasowniki odmieniają się przez:
osoby:
I osoba: ja, my
II osoba: ty, wy
III osoba: on, ona, ono, oni, one
liczby:
liczba pojedyncza
liczba mnoga
czasy:
czas teraźniejszy
czas przeszły
czas przyszły
tryby:
tryb oznajmujący (orzekający) – dla czynności, które realnie się odbywają, odbywały lub będą odbywały
tryb przypuszczający – dla czynności pomyślanych, potencjalnych, pożądanych
tryb rozkazujący – pełni funkcję impresywną (nakłaniającą do określonych zachowań) i służy do wyrażania polecenia, zakazu, życzenia
strony
strona czynna – oznacza proces, w którym podmiotem jest wykonawca czynności a dopełnieniem odbiorca
strona bierna – oznacza uleganie jakiejś czynności
strona zwrotna – używana, gdy czynność skierowana jest na swojego odbiorcę (podmiot jest jednocześnie wykonawcą czynności

Глагол отвечает на вопрос, что он делает? что происходит? что с ним происходит? и означает действие или состояние. Это спрягаемая и самостоятельная часть речи. Основная форма глагола – инфинитив, например, бегать, писать, кружить, говорить, делать, спать и т.д.

Глаголы спрягаются по:
• лицам (1 лицо, 2 лицо, 3 лицо)
• числу (единственное, множественное)
• временам (прошедшее, настоящее, будущее)
• склонениям (изъявительное, условное, повелительное)
• залогам (активный, пассивный, возвратный)

Напишите соответствующую форму глагола «być» в настоящем времени:

 

Польская грамматика #85

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback