ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #59

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #59

ZNAKI INTERPUNKCYJNE

(Знаки препинания)

Myślnik

(тире)

 

Myślnik (Pauza) jest znakiem interpunkcyjnym w kształcie długiej kreski „—”. Ale w języku polskim ma trochę inne zasady użycia, niż w językach ukraińskim i rosyjskim.

Myślnika używamy:

gdy zaznaczamy pominięcie domyślnego członu zdania, np. Wczoraj czułam się źle, dziś — lepiej.

przed wyrażeniem, które wyraża w ogólny sposób to, co wcześniej scharakteryzowane było w sposób szczegółowy, np. Telefony, tablety, laptopy, inteligentne zegarki — nowoczesna technologia oferuje coraz więcej udoskonaleń.

do oznaczenia momentu zawieszenia głosu, np. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki — tam i na powrót.

w miejscach, w których pojawia się element nieoczekiwany, zaskakujący, np. Długo wchodził pod stromą górę. Ku jego wielkiemu zdumieniu — udało się.

by wyodrębnić z wypowiedzenia wtrącenie, np. Jechał wtedy — o ile dobrze zapamiętałam — czerwonym samochodem.

do wyrażania relacji między dwoma wyrazami:

między wyrazami o znaczeniach przeciwstawnych, np. ciepło — zimno,

między wyrazami oznaczającymi początek i koniec jakiegoś odcinka, np. trasa Warszawa — Poznań,

jako znak zastępujący wyraz przeciwko, np. mecz Wisła — Legia,

między liczbami oznaczającymi wartości przybliżone, np. widziałam ten film 2 — 3 razy,

zastępuje określenie od — do, np. prosimy o dokonywanie wpłat w dniach 15 — 20 listopada,

zastępuje słowa czyli, to, formy czasownika być (w definicjach).

by uniknąć dwuznaczności wypowiedzi, np. Przed zawodami skoncentrowany był na jednym — zwycięstwie,

stosujemy także w dialogach, gdzie każdą wypowiedź bohaterów możemy rozpocząć pojedynczym myślnikiem.

 

Тире – это знак пунктуации “–”. Но в польском языке у него немного другие правила использования, чем в украинском и русском.

Используем тире в польском правописании:

когда отмечаем пропуск слова по умолчанию;

перед выражением, которое выражает в общих чертах то, что ранее было подробно охарактеризовано;

чтобы отметить момент приостановки;

в местах, где появляется неожиданный, удивительный элемент;

чтобы выделить вставку фразы;

выразить связь между двумя словами:

– между словами с противоположными значениями;

– между словами, обозначающими начало и конец пути;

– между словами-противостояниями;

– между числами для приблизительных значений;

– заменяет срок с – до;

– заменяет слова czyli, to, być (в разъяснениях).

чтобы избежать двусмысленности;

также используем в диалогах, где можем начать каждое утверждение героев со знака тире.

Польская грамматика #89

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback