ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #53

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #53

Wszyscy znają piękną, ekscytującą, delikatną, smutną melodię poloneza «Pożegnanie Ojczyzny». Jest lepiej znana jako «Polonez Ogińskiego» i jest najbardziej wiadomym i najpopularniejszym dziełem polskiej muzyki klasycznej w świecie.
Przejmująca i wzruszająca, ta melodia podbiła serca wielu pokoleń. We współczesnej Polsce jest uważana za muzyczny symbol kraju, wykonywana w polskich szkołach na balach absolwentów, bardzo często używana w jakości ringtonów i dzwonków komórek.
Autor «Pożegnania Ojczyzny», Michał Kleofas Ogiński, urodził się same w tym dniu, 25 września 1765 r. To był honorowy polski szlachcic pochodzenia białoruskiego, który wcześnie zrobił oszałamiającą karierę polityczną.
Jako prawdziwy patriota, on wziął czynny udział w powstaniu wyzwoleńczym, prowadzonym przez Tadeusza Kościuszki, które wybuchło w 1794 r. w odpowiedź na podział terytorium państwa polskiego między trzema sąsiednimi imperiami (Rosja, Austria, Prusy).
Po stłumieniu powstania i likwidacji Rzeczypospolitej jako państwa, Ogiński został zmuszony do ucieczki do Włoch. Tam, w Wenecji, napisał swoją najsłynniejszą melodię. «Pożegnanie Ojczyzny» symbolizuje rozstanie z Ojczyzną w każdym sensie – zarówno jak wyjazd za granicę, tak i pożegnanie z krajem, zniszczonym przez zwycięzców.

Все знают прекрасную, волнующую, нежную, грустную мелодию полонеза «Прощание с Родиной». Она больше известна как «Полонез Огиньского» и является самым известным и самым популярным в мире произведением польской классической музыки.
Щемящая и пронзительная, эта мелодия завоевала сердца множества поколений. В современной Польше она считается музыкальным символом страны, исполняется в польских школах на выпускных вечерах, очень часто используются в качестве рингтонов и звонков мобильных телефонов.
Автор «Прощания с Родиной», Михал Клеофас Огиньский, родился именно в этот день, 25 сентября 1765 г. Это был знатный польский дворянин белорусского происхождения, рано сделавший головокружительную политическую карьеру. Как истинный патриот, он принял активное участие в освободительном восстании под предводительством Тадеуша Костюшко, вспыхнувшем в 1794 году в ответ на раздел территории польского государства между тремя соседними империями (Россия, Австрия, Пруссия).
После подавления восстания и ликвидации Речи Посполитой как государства, Огиньский был вынужден бежать в Италию. Именно там, в Венеции, он написал самую известную свою мелодию. «Прощание с Родиной» символизирует расставание с Родиной во всех смыслах – и как отъезд за границу, и как прощание с захваченной, уничтоженной победителями страной.

Słuchać / Слушать:


Nowe słowa dla zapamiętania (w celu poszerzenia słownictwa):

Новые слова для запоминания (для расширения словарного запаса):

Ekscytująca – волнующая
Przejmująca – пронзительная
Wzruszająca – трогательная
Podbić – похитить
Bal absolwentów – выпускной бал
Honorowy – почётный, знатный
Wcześnie – рано
Oszałamiająca – ошеломительная, головокружительная
Prawdziwy – настоящий, истинный
Wziąć czynny udział – принять активное, деятельное участие
Wybuchło powstanie wyzwoleńcze – вспыхнуло освободительное восстание
Stłumienie – подавление
Ucieczka – побег
Najsłynniejsza – самая известная
Zwycięzca – победитель

Mały quiz na temat interesujących szczegółów biografii Michaiła Kleofasa Ogińskiego:
Маленькая викторина об интересных деталях биографии Михала Клеофаса Огиньского:

Польская грамматика #93

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback