ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #56

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #56

Zazwyczaj nie mówią o nich lub mówią za dużo. W rzeczywistości, w większym lub mniejszym stopniu, nasze życie zależy od pieniędzy, we współczesnym świecie są one środkiem egzystencji. Dlatego wzrost dochodów często staje się głównym dążeniem osoby, i to jest zrozumiałe.

Najważniejsze, aby nie przekształcić tego procesu w niekończące się pionowe wyścigi, które całkowicie spalają nerwy i czas. I nie zapominajcie, że pieniądze dla pieniędzy to żadna przyjemność.
Oczywiście, ile zarabiasz, określa twoje szanse na uzyskanie tego, na co zasługujesz. Przy tym najważniejszym przeznaczeniem pieniędzy jest realizacja celów. Puste gromadzenie i mnożenie zer na koncie bankowym nie przyniesie zbyt przyjemności. Zrozumcie, czego chcecie od życia, określcie cele i realizujcie swoje pragnienia.
Nie utknijcie i nie zamieniajcie się w wiewiórkę w kole, próbując zwiększyć swoje dochody. Kluczem do harmonijnych relacje z pieniędzmi jest uświadomienie sobie, że są one ważne, zrozumienie, że nie są one najważniejsze i że zawsze musimy mieć czas i możliwość zrobienia czegoś nie tylko dla pieniędzy.

О них обычно либо не говорят, либо говорят слишком много. По сути, в большей или меньшей степени жизнь наша зависит от денег, в современном мире они являются средством существования. Потому преумножение доходов зачастую становится основным стремлением человека, и это вполне объяснимо.
Главное – не превратить этот процесс в бесконечную гонку по вертикали, полностью сжигающую нервы и время. И не забыть, что деньги ради денег – то ещё удовольствие.
Безусловно, то, сколько ты зарабатываешь, определяет твои шансы получить то, чего ты заслуживаешь. Но самое главное предназначение денег – реализация поставленных целей. Пустое накопление и преумножение нулей на банковском счёте не принесёт особого удовольствия. Разберитесь, чего вы хотите от жизни, сформулируйте цели и реализуйте свои желания.
Не зацикливайтесь и не превращайтесь в белку в колесе, стремясь увеличить свои доходы. Ключом к гармоничным отношениям с деньгами является осознание того, что они важны, понимание, что они – не самое главное, и у нас обязательно должно оставаться время и возможность делать что-то не только за деньги.

 

Nowe słówka dla zapamiętania:

Новые слова для запоминания:

 

Egzystencja – существование

Dążenie – стремление

Pionowe wyścigi – гонки по вертикали

Określać – определять

Utknąć – застрять, зациклиться

Wiewiórka w kole – белка в колесе

Relacje – отношение

Uświadomienie – осознание

Zrozumienie – понимание

 

 

Pamiętajcie reguły deklinacji słowa «pieniądze» w języku polskim i mówcie poprawnie:

Запомните порядок склонения слова «деньги» в польском языке и говорите правильно:

 

PrzypadekПадежPytanie

Вопрос

Słowo pomocnicze

Вспомогательное слово

Forma rzeczownikowa

Форма существительного

Uwaga

Примечание

Mianownik
Именительный
Co?Pieniądze
Dopełniacz
Родительный
Czego?Nie mamPieniędzyą ► ę
Celownik
Дательный
Czemu?Jestem wdzięcznyPieniądzom
Biernik
Винительный
Co?LubięPieniądze
Narzędnik
Творительный
Z czym?Zgadzam sięZ pieniędzmią ► ę
Miejscownik
Предложный
O czym?RozmawiamO pieniądzach
Wołacz
Звательный
Hej!Pieniądze!

 

 

Oto kilka polskich idiomów na temat pieniędzy, spróbujcie odgadnąć ich znaczenie: 

Вот несколько польских идиом о деньгах, попробуйте отгадать, что они означают: 

Польская грамматика #99

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback