Польские cлова-обманки (похожее звучание, другое значение)

Польские cлова-обманки (похожее звучание, другое значение)

Każdy, kto jest pewien, że język polski jest dla nas łatwy do nauczenia, nie bardzo się myli. Wiele słów i konstrukcji leksykalnych jest bardzo bliskie i w rzeczywistości łatwo jest nam zrozumieć, co mówią Polacy. Przynajmniej w zasadzie. Przy tym istnieje dość obszerna grupa słów, które są tak zwanymi „słowami-szkopułami”. W tym przypadku podobnie brzmiące słowo oznacza coś zupełnie innego niż to, co oznacza w języku rosyjskim lub ukraińskim. Niektóre z tych słów od dawna stały się szeroko znane, ale wiele z nich wprowadza w błąd początkującego do nauki języka polskiego.
Zwracamy uwagę na internetowy symulator, który pozwoli Państwu łatwo zapamiętać odpowiednie definicje.

Тот, кто уверен, что польский язык для нас лёгок в изучении – недалеки от истины. Множество слов и лексических конструкций очень близки и, по сути, нам нетрудно понять, что говорят поляки. По крайней мере, в основном. Но есть довольно обширная группа слов, которые являются так называемыми «словами-обманками». В это случае похожее по звучанию слово означает совершенно что-то иное, чем то, что оно значит на русском или украинском языках. Часть таких слов давно уже стала «баяном», но многие до сих пор вводят в заблуждение начинающего изучать польский язык.
Предлагаем вашему вниманию интернет-тренажёр, который позволит с лёгкостью запомнить нужные значения.

обманки

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback