Польская лексика #40 tylko dla dorosłych

Польская лексика #40 tylko dla dorosłych

GATUNKI ALKOHOLI

Absynt

Absynt to wysokoprocentowy napój alkoholowy, który otrzymywany jest w procesie destylacji ziół z kwiatów i liści piołunu (Artemisia absinthium) oraz anyżu, z dodatkiem kopru włoskiego, hyzopu. Trunek ten został wynaleziony w 1792 roku przez Pierre’a Ordinaire, francuskiego lekarza, który destylował piołun i inne zioła w zasadzie alkoholowej aby otrzymać lek dla swoich pacjentów.Absynt zawiera 45-72% alkoholu.

Абсент

Абсент представляет собой высокопроцентный алкогольный напиток, который получают при перегонке трав из цветов и листьев полыни (Artemisia absinthium) и аниса, с добавлением фенхеля и иссопа. Этот напиток был изобретен в 1792 году французским врачом Пьером Ординером, который перегонял полынь и другие травы по алкогольному принципу, чтобы получать лекарства для своих пациентов. Абсент содержит 45-72% алкоголя.

 

Arak

Arak (z arabskiego „słodki sok”) to bezbarwny i niesłodzony bliskowschodni trunek zaliczany do grupy destylatów roślinnych i korzennych, który powiązany jest z wieloma podobnymi alkoholami produkowanymi w krajach wokół basenu Morza Śródziemnego. Typowy Arak głównie wytwarzany jest w Jordanii, Iraku, Libanie, Iranie i Syrii. Arakzawiera od 50-80% alkoholu.

Арак

Арак (от арабского «сладкий сок») – это бесцветный и несладкий ближневосточный напиток, относящийся к группе растительных и пряных дистиллятов, который связан со многими аналогичными спиртами, производимыми в странах Средиземноморья. Типичный арак в основном производится в Иордании, Ираке, Ливане, Иране и Сирии. Араксодержит от 50-80% алкоголя.

 

Brandy

Brandy (pol. wypalanka, winiak) to wysokoprocentowy napój alkoholowy powstały z przekształcania wina gronowego, owocowego lub wytłoków powstałych przy wyciskaniu owoców w bardziej skoncentrowany, czystszy alkohol. Brandyzawiera od 40% do 60% alkoholu.

Бренди

Бренди – это крепкий алкогольный напиток, полученный из преобразования виноградного вина, фруктового или жмыха, полученных путем прессования фруктов в более концентрированный, более чистый алкоголь. Бренди содержит от 40% до 60% алкоголя.

 

Burbon

Burbon to amerykańska whiskey produkowana zkukurydzy i innych zbóż (żyto, słodowany jęczmień). Zawartość kukurydzy wynosi min. 51% (najczęściej ok. 70%). Burbon leżakuje w świeżych beczkach dębowych, co nadaje mu charakterystyczny smak. Produkowany jest od XVIII wieku. Zawiera 40-70% alkoholu.

Бурбон

Бурбон – американский виски из кукурузы и других злаков (ржи, солодового ячменя).Содержание кукурузы мин. 51% (обычно около 70%). Бурбон вызревает в свежих дубовых бочках, что придает ему характерный вкус. Он производится с XVIII века. Содержит 40-70% алкоголя.

 

Calvados

Calvados to napój alkoholowy otrzymywany z cydru czyli przefermentowanego moszczu jabłkowego pochodzącego z Dolnej Normandii we Francji. Legenda powstania trunku głosi iż pierwszą destylację moszczu jabłkowego w swoim gospodarstwie w Mensil-au-Val rozpoczął pewien agronom de Gouberville w 1554 roku. Calvadoszawiera 40-50% alkoholu.

Кальвадос

Кальвадос – это алкогольный напиток, полученный из сидра или ферментированного яблока, родом из Нижней Нормандии во Франции. Легенда о пивоварении заключается в том, что первая перегонка яблок на его ферме в Менсиль-о-Вале началась с одного агронома де Губервиля в 1554 году. Кальвадос содержит 40-50% алкоголя.

 

Cydr

Cydr to inaczej jabłecznik napój alkoholowy, przefermentowany sok z dojrzałych jabłek o wyglądzie od mętnego po klarowny, o zawartości alkoholu 2-7%. Cydr odznacza się świeżym aromatem i lekko słodkawym, kwaskowo-orzeźwiającym smakiem jabłek, dobrze gasi pragnienie.

Сидр

Сидр – это алкогольный напиток из яблок, ферментированный сок из спелых яблок с внешним видом от мутного до прозрачного, с содержанием алкоголя 2-7%. Сидр обладает свежим ароматом и слегка сладковато-кислым и освежающим вкусом яблок, хорошо утоляет жажду.

 

Drinki

Drinki znane były już za czasów rewolucji przemysłowej, jednak już w czasach starożytnych, Rzymianie i Grecy  mieli zwyczaj dodawania do wina przypraw lub aromatów co miało zwiększyć lub zmniejszyć moc napojów. Podawano je podczas posiłków lub jako aperitif –  tego typu mieszanki można uznać za praprzodków naszych współczesnych drinków.

Коктейли

Коктейли были уже известны во время промышленной революции, но уже в древние времена римляне и греки имели обыкновение добавлять специи или ароматы в вино, чтобы увеличить или уменьшить силу напитков. Их подавали во время еды или в качестве аперитива – этот тип смеси можно считать предками наших современных коктейлей.

 

Gin

Gin to trunek o wysokiej zawartości alkoholu, który powstaje najczęściej z pszenicy lub żyta z jagodami jałowca a także owocami cytrusowymi. Posiada bezbarwny klarowany kolor. Gin powstał w XVII w. w Holandii a za jego wynalazcę uważa się fizyka Franciscus Sylviusa. Gin zawiera 40-50% alkoholu.

Джин

Джин – это напиток с высоким содержанием алкоголя, который чаще всего получается из пшеницы или ржи с ягодами можжевельника, а также из цитрусовых. Имеет бесцветный осветленный цвет. Джин был основан в XVIIвеке в Нидерландах, и его изобретателем считается физик Франциск Сильвий. Джин содержит 40-50% алкоголя.

 

Grappa

Grappa to bezbarwny lub mający lekko miodowy kolor włoski trunek alkoholowy, który otrzymywany jest przez destylację wytłoczyn, pestek i gałązek z winogron pozostałych po produkcji wina. Posiada mocny smak, przypominający koniak. Grappa zawiera 40-50% alkoholu. Doskonale wspomaga trawienie.

Граппа

Граппа – это бесцветный или слегка медовый итальянский алкогольный напиток, который получают путем перегонки жмыха, косточек и виноградных веток, оставшихся от производства вина. Обладает сильным вкусом, напоминающим коньяк. Граппа содержит 40-50% алкоголя. Прекрасно поддерживает пищеварение.

 

Koniak

Koniak to destylat wina wyprodukowanego na obszarze miasta Cognac we Francji. Jest to miejscowość, której gospodarka i całe życie skupia się wokół bursztynowego trunku. Zawiera ok. 40-45% alkoholu. Koniak musi powstać przynajmniej w 90% z następujących gatunków winogron: Ugni Blanc, Folle Blanche lub Colombard. Większość koniaków wytwarza się tylko z Ugni Blanc.

Коньяк

Коньяк – это дистиллят вина, произведенный в городе Коньяк во Франции. Это место, экономика и жизнь которого вращаются вокруг янтарного напитка. Он содержит около 40-45% алкоголя. Коньяк должен производиться не менее чем на 90% из следующих сортов винограда: Уни Блан, Фоль Бланш или Коломбар. Большинство коньяков производятся только из Уни Блан.

 

Likier

Likier to wysokoprocentowy, spirytusowy, gęstynapój alkoholowy o słodkim owocowym, korzennymlub korzenno-ziołowym smaku, otrzymywany przezaromatyzowanie spirytusu w różnych stężeniach. Nazwa likier pochodzi z łacińskiego słowa liquefacere, która oznacza rozpuszczać, mieszać. Likier zawiera od 15% do nawet 50% alkoholu.

Ликер

Ликер – это высокопроцентный, плотный алкогольный напиток со сладким фруктовым, пряным или травяным вкусом, полученный путём ароматизации в различных концентрациях. Название ликер происходит от латинского слова liquefacere, что означает «растворить, смешать». Ликер содержит от 15% до даже 50% алкоголя.

 

Miód Pitny

Miód pitny to tradycyjny aromatyczny napój alkoholowy, powstały w wyniku fermentacji brzeczki lipowego miodu pszczelego. Uważany jest za najstarszy napój alkoholowy Europy środkowej i północnej. Zawiera od 11 do 18% alkoholu.

Питьевой мёд

Мёд – это традиционный ароматный алкогольный напиток, созданный в результате сбраживания сусла пчелиного липового мёда. Он считается старейшим алкогольным напитком Центральной и Северной Европы. Содержит от 11 до 18% алкоголя.

 

Nalewka

Nalewka to alkoholowy wyciąg z owoców, korzeni, kwiatów lub ziół, zazwyczaj o 40-45% zawartości alkoholu. Nalewki sporządzane są w procesie maceracji, czyli przez zalanie składników alkoholem. Mogą być słodzone syropem.

Настойка

Настойка представляет собой спиртовой экстракт плодов, корней, цветов или трав, обычно с содержанием алкоголя 40-45%. Настойки готовятся в процессе мацерации, то есть наливания спирта в ингредиенты. Ихможно подсластить сиропом.

 

Ouzo

Ouzo to grecki anyżowy napój alkoholowy o zawartości do 48% alkoholu. Podawany zazwyczaj z wodą, po rozcieńczeniu zmienia kolor na mleczny. Ouzo jest silnie powiązane z kulturą tego kraju i dlatego Unia Europejska przyznała Grecji w 2006 roku wyłączność na produkcję tego trunku. Charakter tego alkoholu, podkreśla fakt, iż wszystkie składniki użyte do jego produkcji muszą pochodzić z tego państwa.

Ouzo

Ouzo – это греческий анисовый алкогольный напиток с содержанием алкоголя до 48%. Подается обычно с водой, после разбавления меняет цвет на молочный. Ouzo тесно связан с культурой этой страны, и поэтому Европейский Союз предоставил Греции в 2006 году эксклюзив для производства этого напитка. Характер этого алкоголя подчеркивается тем фактом, что все ингредиенты, используемые при его производстве, должны быть из этой страны.

 

Piwo

Piwo to najstarszy i najczęściej spożywany chmielowy napój alkoholowy na świecie. Powstaje w wyniku fermentacji wodnego wyciągu ze słodu jęczmiennego przy użyciu drożdży. Nazwa tego złocistego trunku pochodzi z prasłowiańskiego słowa pivo oznaczającego napitek lub napój. Najbardziej znane marki piwa dostępne w Polsce to: Budweiser, Heineken, Guinness, Paulaner, Carlsberg, Desperados, Beck. Piwa zawierają od 4,5% do 13% alkoholu.

Пиво

Пиво является старейшим и наиболее часто употребляемым алкогольным напитком в мире. Он образуется путем сбраживания водного экстракта ячменного солода с использованием дрожжей. Название этого золотистого напитка происходит от праславянского слова pivoобозначающее «напиток». Наиболее известные марки пива, доступные в Польше: Budweiser, Heineken, Guinness, Paulaner, Carlsberg, Desperados, Beck. Пиво содержит от 4,5% до 13% алкоголя.

 

Rum

Rum to wysokoprocentowy napój alkoholowy produkowany z trzciny cukrowej lub pochodnej jej melasy. Po destylacji poddaje się go leżakowaniu w beczkach dębowych, ale także beczkach z innych rodzajów drewna.  Słowo „Rum” pochodzi prawdopodobnie z niderlandzkiego/flamandzkiego słowa „roemer”, oznaczającego duży kielich używany przez holenderskich marynarzy. Pochodziprzede wszystkim z Karaibów i AmerykiPołudniowej. Rum zawiera 40%-80% alkoholu.

Ром

Ром – это крепкий алкогольный напиток из сахарного тростника или его патоки. После перегонки его подвергают старению в дубовых бочках, а также в бочках из других пород дерева. Слово «ром», вероятно, происходит от голландского / фламандского слова «ример», что означает большой кубок, используемый голландскими моряками. Прибывает прежде всего из Карибского бассейна и Южной Америки. Ром содержит 40% -80% алкоголя.

 

Sake

Sake to pochodzący z Japonii produkowany z ryżu, niedestylowany napój alkoholowy zawierający od 14% do 16% alkoholu. Pierwsze Sake nazywano kuchikami, co można rozumieć jako sake przeżuwane w ustach, ponieważ było robione przez ludzi żującą ryż, proso, kasztany, żołędzie i wypluwających miksturę do kadzi.

Сакэ

Сакэ – это не дистиллированный алкогольный напиток, приготовленный из риса с 14% до 16% алкоголя. Первый Сакэ назывался Кучики, что можно понимать как сакэ, жевавшееся во рту, потому что его делали люди, которые жевали рис, просо, каштаны, желуди и плевали смесь в чан.

 

Szampan

Szampan (z franc. champagne, od vin de Champagne) to szczególny rodzaj wina musującego, powszechnie kojarzony ze świętowaniem i luksusem. Nazwę swą zawdzięcza Szampanii, regionowi w północno-wschodniej Francji, głównemu miejscu jego produkcji. Szampan zawiera 11% do 12.5 % alkoholu.

Шампанское

Шампанское (от шампанского, от вин де Шампань) – это особый тип игристого вина, обычно ассоциирующийся с праздником и роскошью. Он обязан своим именем Шампани, региону на северо-востоке Франции, главному месту его производства. Шампанское содержит от 11 до 12,5% алкоголя.

 

Śliwowica

Śliwowica to wysokoprocentowy napój alkoholowy produkowany ze specjalnie dobranych śliwek węgierek w Europie środkowo-wschodniej oraz na Półwyspie Bałkańskim. Etymologia nazwy trunku związana jest ściele z jego pochodzeniem i tradycyjnie z jedynym produktem dopuszczalnym przy produkcji czyli śliwką. Śliwowica zawiera od37,5-70% alkoholu.

Сливовица

Сливовица – это высокопроцентный алкогольный напиток, произведенный из специально отобранных венгерских слив в Центральной и Восточной Европе и на Балканском полуострове. Этимология названия напитка связана с его происхождением и традиционно единственным продуктом, приемлемым для производства, то есть сливой. Сливовица содержит от 37,5 до 70% алкоголя.

 

Tequila

Tequila to meksykański wysokoprocentowy napójalkoholowy, który powstaje w wyniku dwukrotnejdestylacji sfermentowanego soku agawy niebieskiej (Agave tequilana azul). Nazwa tego trunku pochodzi bezpośrednio od miasta Tequila, gdzie rozpoczęła się jego produkcja. Jest to również nazwa wulkanu górującego nad tym miastem. Tequili zazwyczaj zawiera 40% alkoholu.

Текила

Текила -это мексиканский алкогольный напиток, полученный в результате перегонки ферментированного сока агавы голубой (Agave tequilana azul). Название этого напитка происходит от города Текила, где началось его производство. Это также название вулкана, возвышающегося над этим городом. Текила обычно содержит 40% алкоголя.

 

Whisky

Whisky to napój alkoholowy powstały w wyniku destylacji zacieru zbożowego do zawartości alkoholu niższej niż 94,8% objętościowo, który dojrzewa przez minimum 3 lata w drewnianych beczkach dębowych. Najbardziej znane marki Whisky dostępne w Polsce to: The Macallan, Johhny Walker, Ballantine’s, Chivas Regal, Jameson, Four Roses, Passport, Long John, Canadian Special Old.Whisky zawiera 40% – 63% alkoholu.

Виски

Виски – это алкогольный напиток, созданный в результате перегонки зернового сусла до содержания спирта ниже 94,8% по объему, который выдерживается в течение минимум 3 лет в деревянных дубовых бочках. Наиболее известные бренды виски, доступные в Польше: Macallan, Johanna Walker, Ballantine’s, Chivas Regal, Jameson, Four Roses, Passport, Long John, Canadian Special Old. Виски содержит 40% – 63% алкоголя.

 

Wino

Wino to napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku procesu fermentacji moszczu z winogron. Rozgniecione winogrona fermentowane są przy udziale różnych gatunków drożdży, które zamieniają cukier nagromadzony w owocach w alkohol. Do produkcji wina wykorzystywane są grona dojrzałych winorośli z gatunku winorośli właściwej, ale także z tzw. odmian hybrydowych, które zawierają geny również innych gatunków.

Вино

Вино – это алкогольный напиток, полученный в результате процесса ферментации виноградного сусла. Измельченный виноград ферментируется при участии различных видов дрожжей, которые превращают накопленный в фруктах сахар в спирт. Для производства вина используются виноград зрелых виноградных лоз, а также из так называемых гибридные сорта, которые содержат гены других видов.

 

Wódka

Wódka to wysokoprocentowy napój alkoholowy składający się z destylatu alkoholowego rozcieńczonego z wodą w stosunku ok. 2:3. Powstała wraz z przybyciem destylacji do Europy i stosowano ją do celów medycznych i produkcji perfum.

Водка

Водка – это крепкий алкогольный напиток, состоящий из спиртового дистиллята, разбавленного водой в соотношении примерно 2: 3. Он был создан с приходом дистилляции в Европу и использовался для медицинского и парфюмерного производства.[supsystic-social-sharing id=’2′]

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback