ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #57

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #57

Co wiemy o ptakach? Liczba gatunków ptaków na Ziemi przekracza 10 tysięcy. Duże, o szerokiej lub małej rozpiętości skrzydeł, w wielkości motyla, latające na wysokościach niebios lub w ogóle niemogące latać w powietrze, żyjące w dziuplach lub gniazdach, w gałęziach drzew lub w norach na klifach brzegów rzeki, śpiewające i ćwierkające lub wydające przerażające dźwięki, powszechnie znane lub rzadkie, mało zbadane lub zagrożone, drapieżne lub roślinożerne – cała ta pstrokata gromada, niestety, stale się zmniejsza. Powodem tego jest pogorszenie stanu środowiska, niezmierne łowy, niszczenie zwierzętami domowymi, wypieranie ze zwykłych terenów. Specjaliści próbują znaleźć rozwiązania nieodwracalnych konsekwencji.
Europejskie Dni Ptaków zostały zatwierdzone w celu zwrócenia uwagi ludzi na piękno otaczających nas ptaków i zainteresowania ich obserwacją, a także podniesienia kwestii konieczności ochrony ptaków i ich siedlisk. W Polsce obchodzone są w pierwszą sobotę i niedzielę października. W dniach 5-6 października setki obserwatorów z całej Polski będą obserwować ptaki w swojej okolicy za pomocą lornetek i teleskopów. Możecie się dołączyć.)

Что мы знаем о птицах? Количество видов пернатых на Земле превышает 10 тысяч. Крупные, с широким размахом крыльев или маленькие, размером с бабочку, летающие в заоблачных высотах или вообще не умеющие подняться в воздух, живущие в дуплах или гнёздах, в ветвях деревьев или в норах на обрывах берегов рек, поющие и чирикающие или издающие пугающие звуки, широко известные или редкие, малоизученные или исчезающие, хищные или травоядные – вся эта пёстрая гвардия, к сожалению, неуклонно сокращается. Виной тому ухудшение экологии, безмерный промысел, уничтожение домашними животными, вытеснение из привычных зон обитания. Специалисты стараются найти пути решения необратимых последствий.
Европейские дни птиц утвердили с целью обратить внимание человека на красоту окружающих пернатых и заинтересовать наблюдением за ними, а также поднять вопросы необходимости охраны птиц и их гнездовий. В Польше их отмечают в первую субботу и воскресенье октября. В эти дни, 5-6 октября, сотни наблюдателей со всей Польши с биноклями и телескопами будут наблюдать за птицами в своей местности. Можете присоединиться).

 

Dużo nowych słów na temat ptactwa i nie tylko:

Много новых слов на птичью тематику и не только:

 

gatunki ptaków – виды птиц

rozpiętość skrzydeł – размах крыльев

w wielkości motyla – величиной с бабочку

dziupla – дупло

gałęzie drzew – ветви деревьев

klif – обрыв, скала, утёс

ćwierkać – чирикать

przerażające dźwięki – пугающие звуки

powszechnie znane – широко известные

zagrożone – находящиеся под угрозой исчезновения

pstrokaty – пёстрый, разношёрстный

nieodwracalne konsekwencje – необратимые последствия

drapieżne – хищные

obserwacja – наблюдение

lornetka – бинокль

konesery ornitologii – знатоки орнитологии (науки о птицах)

 

 

Posłuchać śpiewu słowika / Послушать пение соловья:

 

 

 

Teraz test dla koneserów ornitologii: sprawdzimy naszą wiedzę, a reszta po prostu dowie się kilku ciekawych rzeczy na temat ptaków:

А сейчас – тест для знатоков орнитологии: проверим наши знания, а остальные просто узнают несколько интересных вещей о птицах:

Польская грамматика #992

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback